Uddannelsesbeskrivelse

Uddannelsesbeskrivelse

Dansk Selskab for Onkologisk og Palliativ Fysioterapi udbyder et uddannelsesforløb med det formål at opkvalificere fysioterapeuter, som arbejder med bl.a. rehabilitering og genoptræning og palliation i forbindelse med kræftsygdom.

Uddannelsen indeholder onkologiske og fysioterapeutiske kerneområder, hvor der tages afsæt i evidensbaseret og videnskabelig viden kombineret med kliniske færdigheder og praktisk erfaring.

Kursus strukturen skal sikre, at medlemmerne har mulighed for at kunne dokumentere faglig kompetenceudvikling inden for det onkologiske felt. Det samlede kursusforløb inklusive eksaminer er beregnet til 40 ECTS point og indeholder også 20 supervisionstimer hvorfor gennemførelsen af kursusrækken kvalificere dig til at ansøge om at blive Certificeret Klinikker i Onkologisk Fysioterapi, som beskrevet af Danske Fysioterapeuter i specialiseringsordningen.

Efteruddannelsen er et samlet uddannelsesforløb og man kan vælge at tage kurserne enten enkeltstående eller som dele af et samlet forløb. Deltagelse i “Intro onkologisk fysioterapi” er en forudsætning for at deltage i de Kræftspecifikke og Emne kurser.  

Kursusflowdiagram

Intro Onkologisk Fysioterapi

Målgruppe: Fysioterapeuter som arbejder eller har interesse for fysioterapi i forbindelse med kræftsygdom

ECTS: Arbejdsbelastning svarende til 4,5 point

Litteratur: Arbejdsbelastning ca. 80 timer
Undervisningstimer: 40 timer fordelt på 5 dage

Evaluering for at kunne vise at den enkelte kursist har opnået læringsmålene:

 • Multiple choice: Arbejdsbelastning ca. 2 timer
 • Skriftlig opgave (KRIF) som vurderes bestået / ikke bestået: Arbejdsbelastning ca. 10 timer

Målet med introkurset er at kursisten opnår følgende læringsudbytte

 

 • Kendskab til kræft-kontinuum model
 • Viden om kræftsygdom, historisk og biologisk
 • Viden om forekomst, udbredelse og udredning af kræft
 • Viden om diagnostik og opsporing af kræft
 • Viden om medicinske behandlingsprincipper og –metoder samt bivirkninger i forbindelse med kræftsygdom
 • Viden om smerter i forbindelse med kræftsygdom og behandling og smertebehandling (farmakologisk)
 • Viden om forsøgsregimer
 • Viden om rehabilitering i en dansk kontekst inden for det onkologiske felt inkluderende viden om lovgivning og organisering.
 • Viden om bivirkninger og senfølger, og i forhold til fysioterapeutiske tiltag.
 • Viden om psykologiske aspekter i mødet med den onkologisk patient- i relation til kræft-kontinuum model
 • Viden om International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) og Klinisk Ræsonnering i Fysioterapi (KRIF) model ramme
 • At kunne udføre en hensigtsmæssig anamnese og undersøgelse af den onkologiske patient i relation til ICF herunder:
  • Kendskab til behandlingernes påvirkning af test samt tolkning af testresultater
  • Relevante tests (funktion, ROM, palpation, inspektion, styrke, osv.)
 • Viden om rationalet for fysisk træning under / efter og med kræft
 • Viden om træningslære relateret til kræft og kræft-kontinuum (herunder bivirkninger, senfølger, knogle metastaser, sikkerhed, skader, osv.)
 • At kunne anvende relevante fysiske tests (RM, kondition, funktion)
 • Kendskab til relative og absolutte kontraindikationer for test og træning (herunder røde flag)
 • Viden om træningsplanlægning og progression
 • At kunne planlægge og gennemføre relevant træning

Undervisere: Fysioterapeuter og andre sundhedsprofessionelle med ressourcer inden for området.

 

Palliativ fysioterapi

Kurset er under udvikling.

Målgruppe: Fysioterapeuter som arbejder eller har interesse for palliativ fysioterapi

ECTS: Arbejdsbelastning svarende til 3 point

Litteratur: Arbejdsbelastning ca. 52 timer
Undervisningstimer: 24 timer fordelt på 3 dage

Evaluering for at kunne vise at den enkelte kursist har opnået læringsmålene:

 • Skriftlig opgave (KRIF) som vurderes bestået / ikke bestået: Arbejdsbelastning ca. 10 timer

Målet med kurset “Palliativ Fysioterapi” er at kursisten opnår følgende læringsudbytte:

 • Viden om palliation og palliativ rehabilitering
 • Viden om palliative problemstillinger hos patienter med livstruende sygdom
 • Viden om organisering (herunder Anbefalinger for palliativ indsats) og relevant lovgivning
 • Viden om symptomlindring i forhold til fysioterapeutisk indsats
 • Kunne udføre fysioterapeutiske interventioner i forhold til relevante symptomer
 • Kendskab til egne reaktioner i arbejdet med den palliative patient

Undervisere: Fysioterapeuter og andre sundhedsprofessionelle med ressourcer inden for området.

 

Kræftspecifikke kurser

Et til to dages kurser svarende til 0,5 til 1,5 ECTS point. Indeholder relevante emner som relaterer sig til den specifikke kræftform. Er under udvikling.

Emne kurser

Et til to dages kurser svarende til 0,5 til 1,5 ECTS point. Indeholder emner som går på tværs af kræft diagnoser eksempelvis kommunikation og kost. Er under udvikling.

Merit kurser

Fagrelevant kurser fra andre selskaber og uddannelsesinstiutioner eller lignende (eks. lymfødem terapeut uddannelse eller Tørsleff-metoden). Udregning af ECTS point vil blive vurderet baseret på arbejdsbelastningen udregnet i henhold til dansk selskab for fysioterapi (specialiseringsordningen)