Temadag og generalforsamling 2019

Meld dig til temadagen med det aktuelle emne "Samliv og seksualitet ved alvorlig sygdom"

Sted: Odin Havnepark, Lumbyvej 17F, 5000 Odense C
Dato: 18. marts 2019
Tidspunkt: Kl. 9.00
Pris: 550,- kr. for medlemmer af DSOPF / 800,- kr. for ikke-medlemmer
Tilmeldingsfrist: 14. marts 2019

Oplægsholder Susanne Duus er ansat som rådgiver i Kræftrådgivningen i Aalborg.
Susanne har en grunduddannelse som sygeplejerske,- med speciale i intensiv og palliation.
I 8 år har Susanne arbejdet i Grønland bl.a. som verdens Nordligst placerede sygeplejerske.
Udover at være sygeplejerske er Susanne desuden uddannet Master i Sexologi ved Aalborg Universitet.
Inden Susanne tiltrådte jobbet i Kræftens Bekæmpelse, var hun ansat 7 år i et Specialiseret palliativt team. Gennem 14 år har Susanne undervist og holdt foredrag.

Om indholdet i sit oplæg siger Susanne:

"Når et menneske rammes af alvorlig sygdom påvirkes mange dimensioner af vedkommendes dagligdag. Ofte er parforholdet og samlivet blandt de områder, hvor sygdommen hurtigt sætter sit præg.

Når en kræftsygdom kommer ind i et parforhold bliver begge parter påvirket af denne nye situation. Mange par beskriver, at de har mindre overskud, og at de hurtigt bliver vrede eller kede af det. Det kan være svært af finde overskud til at forstå sin partners reaktioner, når man også har svært ved at forstå og rumme sine egne.

Undersøgelser viser, at seksualiteten påvirker den generelle sundhed positivt,- og at

et velfungerende intimt liv kan være en ”raskhedsfaktor” under svær, kronisk og livstruende sygdom (Vidensråd for Forebyggelse 2012)

Det er også kendt, at der er fejlfulde forventninger mellem patienter og sundheds-

professionelle, således at der er udækkede patientbehov i kommunikationen om seksualitet og intimitet. Mange patienter har et ønske om, at det er de sundhedsprofessionelle der åbner op for emnet.

 • —  Hvad forstår vi ved seksualitet?
 • —  Hvornår kan jeg/skal jeg tage emnet op?
 • —  Hvordan opsnapper vi behov for at tale om intime emner? Og hvordan  håndterervi det?
 • —  Hvordan inddrager vi pårørende?
 • —  Hvilke ønsker har kræftpatienter til samtalen om samliv og seksualitet med den     sundhedsprofessionelle?
 • Cases fra oplevelser med kræftpatienter og pårørende.
 • Hvilken betydning har nærhed og berøring?
 • Kommer vi til at overskride patienternes eller egne grænser?

 Og meget meget mere 😊"

 

Program for dagen:

9-9.30: Ankomst, kaffe og morgenbrød

9.30-10.30: Generalforsamling

10.30-12: Oplæg ved Susanne Duus

12-12.45 Frokost, buffet

12.45-14.15: Oplæg ved Susanne Duus

14.15-14.30: Kaffe, kage, frugt

14.30-15.30: Oplæg ved Susanne Duus

15.30-15.45: Afrunding og tak for i dag

Pris:
550,- kr. for medlemmer af DSOPF / 800,- kr. for ikke-medlemmer

Inkluderet i prisen er al forplejning på dagen.

Tid og sted:
18. marts 2019 kl. 9-15.45
Odin Havnepark, se mere på odinhavnepark.dk
Der er gratis parkering.

Information:
Temadagen giver 0,2 ECTS point, og du vil få tilsendt velkomstbrev samt litteratur 14 dage inden temadagen.

Litteratur:
Krop, sygdom og seksualitet: Christian Graugaard, Bo Møhl og Preben Hertoft, Kapitel 1 og kapitel 15. s. 161. Kræft og seksualitet.


Palliativ medicin: Larsen H, Neergaard MA, - København, Munksgaard.
Kapitlet: Seksualitet og intimitet (af Christian Graugaard)På dagen afholdes også den årlige generalforsamling i DSOPF


Forslag til generalforsamlingen skal være formand, Tenna Askjær i hænde senest 3 uger før.

Hvis man ønsker at opstille til bestyrelsen, men er forhindret i fremmøde, kan man sende en skriftlig valgtale til formanden.

Endelig dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Formandens beretning

4. Fremlæggelse af årets regnskab

5. Fastsættelse af kontingent – jvf vedtægterne §4 stk. 1:
   Bestyrelsen i Dansk Selskab for Onkologisk og Palliativ Fysioterapi foreslår en kontingentforhøjelse fra 300 kr. til 400 kr. årligt. Dette skal ses i lyset af øgede udgifter til bl.a. frikøb og i kraft af at DSOPF er blevet momsregistreret. Derudover har der ikke været kontingentforhøjelse i mange år.

6. Indkomne forslag

Forslag 1:

Forslagsstiller: Bestyrelsen i Dansk Selskab for Onkologisk og Palliativ Fysioterapi

Forslag: Det foreslås, at proceduren for indkaldelse til generalforsamling ændres, så det ikke længere er et krav at indkaldelsen sker pr mail eller brev til medlemmerne.

Som konsekvens af forslaget vil selskabets vedtægter §5 stk 3. affattes således:

Gældende vedtægter

Forslag til ændring

 

 • §5 stk. 3 Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 1 måneds varsel med oplysning om dagsorden ved annoncering i fagbladet Fysioterapeuten
  på Selskabets hjemmeside
  pr mail eller brev til medlemmerne.
 •  §5 stk. 3 Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 1 måneds varsel med oplysning om dagsorden ved annoncering i fagbladet Fysioterapeuten og på selskabets hjemmeside.

 

Vedtægtsændringerne er først gyldige, når de er godkendt af Dansk Selskab for Fysioterapi.

Begrundelse: Bestyrelsen i Dansk selskab for Onkologisk og Palliativ Fysioterapi foreslår en vedtægtsændring, da Selskabet oplever udfordringer med at have opdaterede lister over medlemmers adresse/mailadresse. Det kræver bl.a. at medlemmerne selv opdaterer og ændrer medlemsoplysninger på fysio.dk. Hjemmesiden og Fagbladet er tilgængelige for alle medlemmer uanset ændrede kontaktoplysninger.

Forslag 2:

Forslagsstiller: Bestyrelsen i Dansk Selskab for Onkologisk og Palliativ Fysioterapi

Forslag: Det foreslås, at antallet af bestyrelsesmedlemmer i Dansk Selskab for Onkologisk og Palliativ Fysioterapi udvides til at bestå af maksimalt ni medlemmer fremfor de nuværende syv.

Som konsekvens af forslaget vil selskabets vedtægter §7 stk 2. affattes således:

 

Gældende vedtægter

Forslag til ændring (ændringer fremhævet ved understregning)

 • §7 stk. 2 Bestyrelsen består af minimum 5 og maksimum 7 medlemmer samt 2 suppleanter.
 •  §7 stk. 2 Bestyrelsen består af minimum 5 og maksimum 9 medlemmer samt 2 suppleanter.

 

Vedtægtsændringerne er først gyldige, når de er godkendt af Dansk Selskab for Fysioterapi.

Det foreslås samtidig, at ændringen træder i kraft med det samme, såfremt den vedtages, således at der på nærværende generalforsamling vælges op til 5 bestyrelsesmedlemmer for to år samt et bestyrelsesmedlem for 1 år. Suppleanter til bestyrelsen, revisor og revisorsuppleant vælges stadig for et år ad gangen. Det medlem der opnår 6. flest stemmer ved valg til bestyrelsesposterne vælges for et år.


Begrundelse: Bestyrelsen i Dansk selskab for Onkologisk og Palliativ Fysioterapi foreslår en vedtægtsændring der betyder en udvidelse af bestyrelsen grundet den øgede arbejdsbelastning i bestyrelsen med mange arbejdsgrupper og samarbejdsflader. Samtidig ønsker bestyrelsen, at ændringen træder i kraft allerede nu så, der på nærværende generalforsamling kan vælges op til seks bestyrelsesmedlemmer. For at der ikke skal opstå en skævhed, hvor der hvert andet år vælges tre og hvert andet år vælges seks medlemmer af bestyrelsen foreslås det, at der på denne generalforsamling vælges fem medlemmer for to år og et medlem for 1 år mens suppleanter, revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år.

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

a. Tenna Askjær: Genopstiller

b. Anja Gjettermann: Genopstiller

c. Louise Søllingvraa: Genopstiller

d. Sandra Ross: Stopper i bestyrelsen

e. Maria Rothgart (suppleant): Stiller op til bestyrelsen

f. Kira Bloomquist (suppleant): Stiller op til bestyrelsen

 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

a. Beierholm som revisionsfirma

b. Ved godkendelse af ovenstående er suppleant ikke nødvendig

 

9. Eventuelt