Vedtægter

Vedtægter godkendt ved generalforsamling den 15.04.2024

§1: Navn

Dansk selskab for Onkologisk og Palliativ Fysioterapi
- et specialebærende selskab under Dansk Selskab for Fysioterapi

§2: Formål

Dansk selskab for Onkologisk og Palliativ Fysioterapi har til formål at være et netværk af fysioterapeuter der i deres daglige arbejde møder onkologiske og/eller palliative patienter.
At danne organisatorisk ramme om den specialebærende faglige gruppering med henblik på at styrke det faglige miljø og varetage medlemmernes faglige interesser

At bidrage til at realisere visionen om specialiseret og evidensbaseret onkologisk og palliativ fysioterapi ved at fremme dokumentation og forskning indenfor området.
At forestå kompetenceudvikling og styrkelse af medlemmernes faglige viden og ekspertise indenfor onkologisk og palliativ fysioterapi
at medvirke til at arbejde for specialistuddannelse indenfor specialerne.

At koordinere med andre specialebærende faglige selskaber, således at faglige selskaber for fysioterapi trækker i samme retning, vidensdeler, udnytter hinandens ressourcer og etablerer fælles funktioner, hvor dette er formålstjenligt.

At repræsentere medlemmerne, hvor dette er økonomisk og fagligt hensigtsmæssigt.

§3: Medlemskab

Stk. 1 Medlemskab i Dansk Selskab for Onkologisk og Palliativ Fysioterapi forudsætter medlemskab hos Danske Fysioterapeuter.

Stk. 2 Medlemsskabet følger kalenderåret

Stk. 3 Udmeldelse skal ske skriftligt eller elektronisk til kassereren inden 1. januar.

Stk. 4 Ved kontingentrestance udover 3 måneder slettes medlemskabet. Genoptagelse kan først ske, når restancen er betalt.

Stk. 5 Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer der overtræder vedtægter for Dansk Selskab for Onkologisk og Palliativ Fysioterapi. Eksklusion kan ankes til generalforsamlingen.

§4: Kontingent og regnskab

Stk. 1 Kontingentet for det kommende år fastsættes på den årlige generalforsamling.

Stk. 2 Regnskabsåret følger kalenderåret.

stk 3 Studerende kan gratis være medlem af Dansk selskab for onkologisk og palliativ fysioterapi

§5: Generalforsamling

Stk. 1 Generalforsamlingen er Selskabets højeste myndighed.

Stk. 2 Der afholdes en årlig generalforsamling i 1. halvår.

Stk. 3 Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 1 måneds varsel med oplysning om dagsorden ved annoncering i fagbladet Fysioterapeuten og på Selskabets hjemmeside.

Stk. 4 Dagsorden for generalforsamling er:

valg af dirigent
valg af referent
formandens beretning
fremlæggelse af årets regnskab
fastlæggelse af kontingent
valg af bestyrelsesmedlemmer
valg af revisor og revisorsuppleant
indkomne forslag
evt.

Stk. 5 Forslag til generalforsamling skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.

Stk. 6 Indkomne forslag offentliggøres på hjemmesiden senest en uge før generalforsamlingen.

Stk. 7 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte medlemmer.

Stk. 8 Alle medlemmer er stemmeberettigede under generalforsamlingen, men kun ved personligt fremmøde.

Stk. 9 Beslutninger afgøres ved simpelt flertal. Såfremt mindst 5 medlemmer ønsker det, skal der foretages skriftlig afstemning blandt de fremmødte.

Stk. 10 I tilfælde af kampvalg til bestyrelsen skal der, såfremt 1 medlem ønsker det, foretages skriftlig afstemning.

§6: Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling kan begæres af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller 5 medlemmer eller revisor.

Stk. 2 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal foregå pr. mail eller brev til alle medlemmer, og med min. 14 dages varsel med angivelse af dagsorden samt de emner, der har foranlediget den ekstraordinære generalforsamling.

§7: Bestyrelse

Stk. 1 Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen.

Stk. 2 Bestyrelsen består af minimum 5 og maksimum 9 medlemmer samt 2 suppleanter.

Stk. 3 Medlemmer af bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen med mulighed for genvalg. Suppleanter til bestyrelsen og revisor vælges for et år ad gangen.

Stk. 4 Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen med formand, næstformand, webredaktør og kasserer.

Stk. 5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig med simpelt flertal, ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Stk. 6 Tegningsberettigede til Dansk Selskab for onkologisk og palliativ fysioterapi er den til enhver tid siddende formand for bestyrelsen og den til enhver tid værende kasserer.

Stk. 7 De tegningsberettigede kan udstede fuldmagt til at disponere over selskabets bankkonto, herunder brug af netbank.

Stk. 8 Bestyrelsen kan, efter behov, nedsætte udvalg med mulighed for deltagelse af alle medlemmer af selskabet.

§8: Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan kun ske på Generalforsamlingen og kræver at et flertal af de fremmødte stemmer for.

§9: Andre organisationer

Selskabet kan ikke tilslutte sig nogen indenlandsk eller udenlandsk organisation uden godkendelse fra Danske Fysioterapeuter.

§10: Øvrige rettigheder og pligter

Dansk Selskab for Onkologisk og Palliativ Fysioterapi er forpligtiget til at overholde Danske Fysioterapeuters love, kollegiale vedtægter og beslutninger truffet af foreningens kompetente organer og indenfor foreningens formål.

I øvrigt henvises til Danske Fysioterapeuters kollegiale vedtægter punkt 1.4:

”De enkelte medlemmer må ikke uden forud indhentet samtykke fra Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse forhandle med myndigheder, institutioner eller virksomheder om sager, der generelt kan have betydning for standen, dvs. sager af faglig interesse (fagets udøvelse og uddannelsen samt sager af økonomisk interesse (arbejds- og lønvilkår)”.

Dansk Selskab for Onkologisk og Palliativ Fysioterapi kan benytte Danske Fysioterapeuters fagblad i henhold til de til enhver tid gældende retningslinjer herfor

§11: Nedlæggelse

Stk. 1 Dansk Selskab for Onkologisk og Palliativ Fysioterapi kan nedlægges såfremt det vedtages på en generalforsamling, hvor 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for dette, og en efterfølgende skriftlig urafstemning blandt de stemmeberettigede tilslutter sig dette med 3/4 af de afgivne stemmer.
Er der ikke det krævede flertal, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor punktet igen kommer til afstemning. Ved denne afstemning kræves almindeligt flertal for nedlæggelsen.

Stk. 2 Dansk selskab for Onkologisk og Palliativ Fysioterapi kan nedlægges, såfremt det ikke opfylder Danske Fysioterapeuters vedtægter.

Stk. 3 I tilfælde af nedlæggelse bruges aktiver til dækning af udgifter ved afholdelse af den nedlæggende generalforsamling og den efterfølgende urafstemning.
Øvrige aktiver bruges efter nedlæggende generalforsamlings valg med det formål at fremme onkologisk og palliativ fysioterapi i Danmark.